Polityka prywatności i plików cookies (Polish version)

Polityka prywatności i plików cookies

Dzień dobry!

Nazywam się Kinga Ogiegło i jestem administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.kingaogieglo.com. Sklep funkcjonuje w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przeze mnie na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Moje dane rejestrowe to: Kinga Ogiegło Art Studio, ul. J. Piłsudskiego 17/2, 32-600 Oświęcim, NIP: 5492440806.

Ponieważ dbam o prywatność i bezpieczeństwo użytkowników mojego sklepu internetowego, przygotowałam niniejszą politykę prywatności, w której znajdziesz zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze sklepu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres e-mail ogiegloart@gmail.com .

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów Kinga Ogiegło

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – Kinga Ogiegło Art Studio, ul. J. Piłsudskiego 17/2, 32-600 Oświęcim, NIP: 5492440806,
 • 2)Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.kingaogieglo.com/,
 • 3)Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Sklepu.

§ 2 Dane osobowe

 • Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Sklepie, formularz zamówienia oraz za pomocą formularzy przesyłanych Administratorowi na piśmie, takich jak formularz odstąpienia od umowy lub formularz reklamacyjny. 
 • Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Administrator.
 • Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika przetwarzane są w zbiorach.
 • Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, w tym również w celu wystawienia dowodu zakupu, w szczególności faktury, a następnie uwzględnienia tej faktury w dokumentacji rachunkowej Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja odpłatnej umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zgodnie z postanowieniami regulaminu Sklepu oraz wypełnienie przez Administratora obowiązków prawnych w postaci udokumentowania dokonanej sprzedaży i wykazania jej w dokumentacji rachunkowej. Po przesłaniu formularza zamówienia dane zapisywane są w bazie Administratora. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Sklepu, nie krócej niż do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży. Dane będą przetwarzane również w ramach dokumentacji rachunkowej Administratora przez czas wymagany przez obowiązujące przepisy prawa.
 • Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza odstąpienia od umowy lub formularza reklamacyjnego przetwarzane są w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie przez Administratora obowiązków związanych z odstąpieniem od umowy lub złożeniem reklamacji. Po przesłaniu formularza odstąpienia od umowy lub formularza reklamacyjnego, formularz trafia do papierowego zbioru formularzy przechowywanego przez Administratora. Ponadto, fakt odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji odnotowywany jest w systemie elektronicznym do zarządzania sklepem internetowym stosowanym przez Administratora. W przypadku odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny, stosowne informacje są również odnotowywane w dokumentacji rachunkowej Administratora.  
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia, realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej.
 • Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 • Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 • Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. 
 • Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 • Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 • Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 • Administrator może odmówić Użytkownikowi realizacji niektórych jego uprawnień spośród wskazanych w ust. 15 w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania danych przez Administratora. Przykładowo, Administrator może odmówić Użytkownikowi usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez niego zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży.
 • Uprawnienia, o których mowa w ust. 15 powyżej, Użytkownik może realizować, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem ogiegloart@gmail.com.
 • Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
 • Shoplo Sp. z o.o., ul. Słomińskiego 7/777, 00-195 Warszawa - w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • Fakturownia Sp. z o.o. , ul. Smulikowskiego 6/8 ,00-389 Warszawa – w celu korzystania z systemu do fakturowania (dotyczy wyłącznie danych przekazywanych w ramach formularza zamówienia i uwidacznianych na fakturze),
 • Porowski Consulting Leszek Porowski  (Biuro Rachunkowe) , ul.J.Piłsudskiego 15f/g, 32-600 Oświęcim– w celu świadczenia przez podmiot trzeci usług księgowych na rzecz Administratora (dotyczy wyłącznie danych przekazywanych w ramach formularza zamówienia i uwidacznianych na fakturze).

 

 

§ 3 Pliki cookies

1.      Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2.      Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach:

3.      Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika może być utrudnione.

§ 4 Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Sklepu:

 • 1)piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • 2)kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Sklepu.

§ 5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

 

Cart

Your shopping cart is empty

Buy your first product